Mon to Fri : 9:00am to 6:00pm
BANGKOK THAILAND

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้ (Privacy & Cookie Policy) ของบริการเว็บไซต์ thaiwikicar.com

thaiwikicar.com ให้คุณค่าสูงสุดกับความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้ฉบับนี้จะบอกทางเลือกของท่าน และการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเรา

การใช้บริการของ thaiwikicar.com อาจเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านบนบริการของเรา ทั้งนี้ ท่านมีความจำเป็นจะต้องเข้าใจว่าการรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวมีการดำเนินการอย่างไร และท่านจะสามารถควบคุมได้อย่างไรบ้าง จึงขอให้ท่านกรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้โดยละเอียดและรอบคอบ

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้ฉบับนี้ ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

– ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า thaiwikicar.com

– ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ หมายถึง ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรืออ่านข้อมูลบนหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์ thaiwikicar.com

thaiwikicar.com ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ thaiwikicar.com ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

thaiwikicar.com เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานเว็บไซต์ดังนี้

– เพื่อใช้ในการวิจัยการตลาด, กิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ และการโฆษณา

– เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

– เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลใหักับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ thaiwikicar.com จัดเก็บ

การให้บริการของ thaiwikicar.com ได้มีการเก็บรวบรวม เก็บรักษา และใช้ข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

ข้อมูลได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ ข้อมูล หรือการรวมกันของข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับท่านและสามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้ โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคล อาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่ท่านให้แก่เราเมื่อใช้บริการของเรา เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส และข้อมูลบัตรเครดิต
 • ข้อมูลที่ท่านใช้กับบริการของเรา รวมถึง ข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกันที่ท่านจัดส่งให้แก่บุคคลอื่นๆ ผ่านทางบริการของเราและข้อมูลที่ท่านเก็บรักษาโดยใช้บริการของเรา
 • ข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกันกับผู้อื่นที่ใช้บริการของเราที่ได้จัดส่งให้แก่เรา เช่น ข้อมูลที่ระบุในกล่องแสดงความคิดเห็น และการติดต่อสื่อสารกับท่านและผู้อื่นที่ใช้บริการของเรา และ
 • ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากการที่ท่านใช้บริการของเรา เช่นข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งพื้นที่บางแห่ง ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ และข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการได้แก่ ข้อมูลทางเทคนิคที่เรามีการเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้บริการของเรา ไม่ว่าจะผ่านทางการใช้งานหรือทางคุกกี้ (ตามที่จะมีการอธิบายในรายละเอียดใน นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้) หรือข้อมูลอื่นๆ ซึ่งรวมถึง:

 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน ข้อมูลการตั้งค่าที่ส่งให้แก่เราโดยเว็บเบราเซอร์หรือโปรแกรมอื่นๆ ซึ่งท่านใช้ในการเข้าถึงบริการของเรา ไอพีแอดเดรสของท่าน เวอร์ชันและเลขทะเบียนของอุปกรณ์ของท่าน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการสืบค้นและการรับชมในขณะที่ท่านใช้บริการของเรา เช่น คำสืบค้นที่ได้ใช้ บัญชีโซเชียลมีเดียที่ท่านเข้าชม ข้อมูลและเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าถึงหรือมีการส่งคำร้องขอจากท่านในการใช้บริการของเรา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารซึ่งท่านใช้ในบริการของเรา เช่น บุคคลซึ่งท่านได้มีการติดต่อสื่อสารด้วย และเวลา รวมถึง ระยะเวลาที่ท่านติดต่อสื่อสารด้วย และข้อมูลกำกับ (metadata) ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ท่านได้ใช้ผ่านบริการของเราเช่น วันที่ เวลาหรือตำแหน่งพื้นที่ซึ่งรูปภาพหรือวีดีโอที่ได้ทำการแบ่งปันข้อมูลมานั้นได้ถูกทำขึ้นหรือโพสต์ไว้

ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านแต่ไม่สามารถใช้ในการระบุตัวตนของท่านไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบของข้อมูลสรุปหรือไม่มีการเปิดเผยขื่อ หรือเป็นนามปากกา

ข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกันได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับท่านหรือเกี่ยวข้องกับท่านซึ่งได้มีการแบ่งปันในบริการของเราอย่างสมัครใจ รวมถึงการโพสต์ข้อมูลซึ่งท่านใช้ในบริการของเรา (รวมถึงโปรไฟล์สาธารณะของท่านและรายการที่ท่านสร้างขึ้น) ข้อมูลการโพสต์ของบุคคลอื่น ซึ่งท่านได้นำไปโพสต์ซ้ำรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งพื้นที่และข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์ดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกันยังรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่าน (ยังรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งพื้นที่และข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการ)ซึ่งผู้อื่นที่ได้ใช้บริการของเราได้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับท่าน

สิทธิของท่านต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านอาจมีสิทธิภายใต้กฎหมายไทย หรือกฎหมายอื่นในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และร้องขอที่จะแก้ไข ลบ หรือจำกัดการใช้ข้อมูลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการใช้ ร้องขอให้ถ่ายโอนไป หรือเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาศึกษาข้อมูลเพื่มเติมสำหรับการใช้สิทธิของท่านด้านล่างนี้

thaiwikicar.com จะเคารพสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ภายใต้กฎหมายไทย และอาจมีสิทธิที่เหมือนกันนี้ภายใต้กฎหมายอื่นๆ

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล กล่าวคือ ท่านมีสิทธิในการทำคำร้องเพื่อขอทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บ และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บไว้
 • สิทธิในการขอแก้ไข กล่าวคือ ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
 • สิทธิในการลบข้อมูล (สิทธิที่จะถูกลืม) กล่าวคือ สิทธิในการที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากบริการใดบริการหนึ่ง หรือทั้งหมด
 • สิทธิในการอนุญาตให้ใช้อย่างจำกัด กล่าวคือ สิทธิที่จะร้องขอให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจำกัดตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เฉพาะเท่านั้น
 • สิทธิในการยกเลิกประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด กล่าวคือ ท่านสามารถบริหารจัดการด้านการประชาัมพันธ์การตลาดได้ด้วยตนเองที่การยกเลิกการสื่อสารของเราที่ส่งถึงท่าน
 • สิทธิในการคัดค้าน กล่าวคือ ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือในกรณีที่เราให้ท่านทราบถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบสิทธิตามกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอก
 • สิทธิในการร้องขอให้ถ่ายโอน คือ สิทธิที่จะร้องขอให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บไปยังผู้ให้บริการอื่น หรือบริการอื่น
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม คือ สิทธิที่ท่านจะเพิกถอนความยินยอม ณ เวลาใดๆ ที่ท่านเคยไว้ก่อนหน้านี้แก่เราในการใช้ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถ้าคุณเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่เรา จะไม่ส่งผลถึงการกระทำการใดๆ ก่อนหน้าที่เราได้ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอ้างสิทธิตามกฎหมาย

อย่างไรก็ดี สิทธิดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่สิทธิเด็ดขาดและไม่สามารถปรับใช้ได้ทุกกรณี

ทั้งนี้ เราอาจมีความจำเป็นต้องร้องขอให้ท่านยืนยันตัวตนเพื่อตอบสนองคำร้องขอของท่าน และจัดหาข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้เราเข้าใจคำร้องขอของท่านมากยิ่งขึ้น หาก

ในการตอบสนองคำร้องขอ เราอาจจะร้องขอให้ท่านยืนยันตัวตนหากจำเป็น และจัดหาข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เราเข้าใจคำร้องขอของท่านมากยิ่งขึ้น หากเราไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลดังกล่าว

ในการใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลตามช่องทางการติดต่อที่แจ้งไว้ทางด้านล่าง

การใช้งานคุกกี้ (Cookie) บนเว็บไซต์ thaiwikicar.com

thaiwikicar.com มีการใช้งานคุกกี้ (Cookie) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการดำเนินงานของเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ thaiwikicar.com ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) ของเรา

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ระบุตัวตนและจดจำผู้ใช้งาน หรืออุปกรณ์เพื่อจะจัดเก็บข้อมูลเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ thaiwikicar.com โดยคุกกี้จะถูกแบ่งประเภทไปตามหน้าที่การใช้งานและวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้แก่ คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน, คุกกี้ปฏิบัติงาน, คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิผล และคุกกี้สำหรับการตลาด

เราใช้คุกกี้อย่างไร

thaiwikicar.com และหุ้นส่วนบุคคลภายนอกของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้สำหรับข้อมูลการเข้าใช้บริการ เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของท่านให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ รวมถึง

 • จดจำผู้ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้จะช่วยให้เราระบุตัวตนได้ว่าท่านคือผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนไว้บนบริการของเรา หรือเก็บการตั้งค่า หรือข้อมูลที่ท่านเคยให้เราไว้
 • วิเคราะห์การใช้งานของท่านบนบริการของเรา เราสามารถใช้คุกกี้เพื่อจะเข้าใจว่าผู้ใช้บริการใช้งานอะไรบ้างบนบริการของเรา หรือหน้าไหน ส่วนไหนของบริการที่เป็นที่นิยมที่สุด
 • นำเสนอโฆษณา โดยใช้คุกกี้ช่วยให้เรานำเสนอโฆษณาที่เราเชื่อว่าท่านจะสนใจโดยมาจากข้อมูลของท่าน (ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อเราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร และหัวข้อเกี่ยวกับโฆษณาในนโยบายความเป็นส่วนตัว)
 • ข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินการด้านธุรกรรมทางการเงินเมื่อท่านใช้บริการของเรา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดยผู้ประมวลผลบุคคลภายนอก หรือผู้ประมวลผลด้านธุรกรรมทางการเงินของเราเอง ผู้ประมวลผลด้านธุรกรรมทางการเงินเหล่านั้น อาจจัดให้มีคุกกี้ซึ่งทำให้ท่านสามารถทำการจ่ายเงินในครั้งต่อๆ ไปโดยใช้ข้อมูลทางการเงินที่ท่านได้ให้ไว้เรียบร้อยแล้ว

โปรดสังเกตว่า thaiwikicar.com ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น แต่อาจจะมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลมาด้วยผ่านเทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อให้ผู้โฆษณาและหุ้นส่วนอื่นๆ ของเราวิเคราะห์ได้ว่าท่านและบุคคลอื่นๆ ใช้บริการเราอย่างไรเพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสม

thaiwikicar.com อาจอนุญาตให้ผู้โฆษณาและหุ้นส่วนบุคคลภายนอกอื่นๆ มาวางคุกกี้ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ไว้บนบางบริการ เพื่อวิเคราะห์ว่าบริการเหล่านี้ถูกใช้อย่างไรและนำไปเสนอโฆษณาต่อไป โปรดเข้าใจว่าการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกขึ้นอยู่กับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้นๆ เอง เราไม่อาจรับผิดชอบในการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกแต่อย่างใด

คุกกี้ที่ thaiwikicar.com ใช้โดยตรงเรียกว่า first-party cookie ส่วนคุกกี้ที่ใช้โดยหุ้นส่วนหรือบุคคลภายนอกเรียกว่า third-party cookie โดยเว็บไซต์ของเราจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บโดย third-party cookie ได้ และบริษัทอื่นๆ จะไม่สามารถเข้าถึง first-party cookie ด้วยเช่นกัน

 

First-party Cookie บนเว็บไซต์ thaiwikicar.com

คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญ และช่วยให้ท่านใช้บริการบนเว็บไซต์ thaiwikicar.com ได้อย่างราบรื่น ท่านสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ดังกล่าวผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่าน อย่างไรก็ดี ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานบนเว็บไซต์ thaiwikicar.com อย่างที่ได้คาดหวังไว้

[ตัวอย่าง #1]

ชื่อผู้ให้บริการ: thaiwikicar.com

ชื่อคุกกี้: thaiwikiID

วัตถุประสงค์: สำหรับการใช้บริการ www.thaiwikicar.com เพื่อระบุตัวตนของสมาชิก thaiwiki ก่อนเข้าใช้บริการต่างๆ

 

 • โพสต์แสดงความคิดเห็น
 • โพสต์กระดานสนทนา
 • โพสต์รูปภาพ
 • โพสต์วิดีโอ

เปิด-ปิดการใช้งานคุกกี้ [ปุ่มเปิด-ปิด]

 

Third-party Cookie บนเว็บไซต์ thaiwikicar.com

เราใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อนำเสนอโฆษณาตามความสนใจของผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[ตัวอย่าง #1]

ชื่อผู้ให้บริการ: Google Analytics

ชื่อคุกกี้:  _ga, _gaexp, _gat_UA-8147095-6, _gid

วัตถุประสงค์: สำหรับวิเคราะห์สถิติ เพื่อช่วยตัดสินใจการดำเนินแผนงานทางธุรกิจ และการปรับปรุงการให้บริการ

 • ข้อมูลแหล่งที่มาของผู้ใช้งาน เช่น ผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ Sanook จาก Google Search หรือ Social Network
 • ข้อมูลโฆษณา เช่น ผู้ใช้ที่กำหนดเป้าหมายโดยแคมเปญ AdWords
 • ข้อมูลพฤติกรรม เช่น ระยะเวลา, เวลา, หน้า landing page และการติดตามกิจกรรมอื่น ๆ
 • ข้อมูลเนื้อหา เช่น ผู้ใช้อ่านบทความเกี่ยวกับการเดินทางในภูเก็ต
 • ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น ผู้ใช้แบ่งปันบทความบนเครือข่ายโซเชียล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ Google Analtics สามารถดูในระดับภาพรวม แต่ไม่สามารถเจาะจงเป็นรายบุคคลได้ เช่น เพศ , อายุ , สถานที่ตั้ง
 • การทดสอบ A/B test สำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์

เปิด-ปิดการใช้งานคุกกี้ [ปุ่มเปิด-ปิด]

[#2]

ชื่อผู้ให้บริการ:

ชื่อคุกกี้:

วัตถุประสงค์:

เปิด-ปิดการใช้งานคุกกี้ [ปุ่มเปิด-ปิด]

[#3]

ชื่อผู้ให้บริการ:

ชื่อคุกกี้:

วัตถุประสงค์:

เปิด-ปิดการใช้งานคุกกี้ [ปุ่มเปิด-ปิด]